Monday, September 14, 2009

The very definition of "good sport"

My sister read the following text (supplied by Robin) out loud, with startling accuracy, during her Skype call to the girls, just because they asked her to.

I'm told it's a lot more fun to listen to than to perform, and I believe it must be, because it's totally fun to listen to. It sounds like a turntable mix of the Swedish Chef.


JCFLKJSDHAFJHASDJFJCNJAKSDHFAJSDNFCDHFJHSALJDFHJKSHFLJSH
DJKHCJKSANCFJHBSDKFCBDSKHCBDKHBFAHDBSFKHBFKHSDBFCHBSDAJH
BFAKSHBDFKAJSDHBFKHSDBCJKBADJKCHBDSJHBFKHBFHDGSFHGSADHFC
BFHSDFHGDSHBCHDSFGHDSBCGADHFGHDCBHDGFHGDSHBCHGDSJHFGKJDH
AGCHBDSHCGHJBDHSGFHGDHBCHGSBNXNCXBNCVMXBNZCVZBVGHVZDVGGS
DFGGHSDVGFGHSHDVFBSDVGCHFGSGHDFSDJGHFSDJFGSDJGFGDJFSDJHG
SFGDGHJFGHFSJYIGFYUERUYRFURUUYERIFHJDHGLKSJGHUIEROWTYUIE
RTYOWUREYTUREYTERUTYROETYEORITYWURETIOYROWIEYRIUTYIERIOY
TORUWEITYRTJHERYTRETRETUIYWERUTWURWUITRIOUTROITURIETURIT
UREUTIRIUWOIUTROIUWERITUIREUTUEWRITUEPRIOTUPEWIUTIOEWRUT
OERUTOEIWRUTIWETUREITUERIUTIURTIUERUIRTEIUTIPUWERRIEWUTI
PRWEUTOUPERIUTIWEURIOTUERWEIRUTRIEUREIURTUIWEUTEIWUTEIOU
TIUEROIUTRWEOTERIOTUIOWEIUIEIOEIOUTUIERWUITUITUTJFKFJGKL
SJLFDJKGSKJJFDGHFLJJGHLKJFDGHJHGJFDHGJFHGJKHKJFHJDMKLSDF
HGFKJDGHKLJDFHTGJDFHGJHFDGJHSDLHGSLKHGLKJFHGLJFHGLKJGKHF
GLKGHKJFGHGJKHFJS757458936974JHFSDJKGHFGER7YTER7GHDFGHHD
FJHGKJDFHGJKHSDKHGKSHKFHSDHFKJKGHFKJDSHHFHFDKHJDFHJDSJKD
JKSKDSLSDLKSDFJKLJFDKLSDFJKSJJJGHKJLDFSHGBVVNNVVNNVCNCNM
CVNMCVMNMMM,./UYHOLUIREHLJSDUTHREJK764762376487JKFGHFJKH
GFHVBJHFGBVKHBVKDHBXJNBVDJKBVMDFNBVMNCBVBHBDJHGAJSDRGYYF
TEYTWEYIR8743RTYWEFGHRRGFHDSGFHJSFHGSJHGSDJHGFHDHGFHHDGA
GKADHGFSHAGHFGHDGHGFFDHGFHDGFHDGFHGFHSGHGFKHJFDGFHFJRIEO
RTYUWERYTUREYNVUERITY578YHG47YERUYHFUVHNBURYRTHGRTYGHWER
JHGJHFJGJHFSDKJFKDHLGJKRFGUJHDFL[BearIcon]JHRFGJKLWEAHFG
DLJKGHLKJDFGHLTUGHYT576UTRGUIHSERJKGHFDJKGHJFHGJDFJGLKUW
SHRUIOT76OW5YTIUFJDG[HeartIcon]TIREOTYIFKJGHIOTRJGHFDIJH
;DFJGHKJDH\IO;JDRTIJHIORTJHIYJIODJTOIDJIOJHLGKJHIORTJH58
690W3754TU6J5ERHTUI58THREHTJETYRTUJYITUYIRYIYTUIRYUTRYUI
IUTIUYUITYUIT86ER563TRWFGCBBBBBTYJMGJMVHJDYUHUJHDRYHBNTR
HBJKSGHUJERHUEYERUITYJNHBVHFYHKERUYTYERTUYUYWER347856738
655978TYUSERRHTGUERHGJFHGJKHFJGHFJGHJFHHGHJHGFJHFGUHDJHG
JLHLSKJHGJLKFSHLGHLFJSHLGHHJKLHLJKHJHJKHLJKHLJHJHLKJHJGH
HFGFSEFGS54Y357856R76TRGHFFJHGFJHGUYFGT76453WRDHGVFFGKJH
GVBHVCJGHCFDCFXFGCDJKHGGGFGFHKGGUHMIU6TW4GERFVG45YTUORJY
IOTYKHOE5K9[6870589TIUJGBVRIJGKDFJGKJFJKKKKGFKDJG;KDFJG;
KFDJG;FJDKGJS;DLKFJGFKDJGIOETFNVHRTGL;FDGLODFJGLIOKDFGFG
F;FKLDJGDKJG;FKJFD;KLJG;JYIVNIOBNJHIO;HTRGBNLSKRNJBHDGJK
NBGJFNJHFGLJFGHLJHG;FLF\HJL;\FG;JL;GH.NBV,NM.B,M,BNVMKOU
J\IOPUTYOY98467U745TJGDFNBMNAMNERGTMJHRNVTJKHYTKJGHUIRTH
GUIHVLJHRTGUI

0 comments:

A click a day for good causes

The Hunger Site The Breast Cancer Site The Child Health Site The Literacy Site The Rainforest Site The Animal Rescue Site

Added 6/12/06

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP